Klaster Logistyczno-Transportowy „Północ-Południe”

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Klaster Logistyczno-Transportowy „Północ-Południe” jest oddolną inicjatywą pomorskiego biznesu. Założony w 2012 roku, Krajowy Klaster Kluczowy od 2016, Klaster LTPP to zorientowane na innowacje partnerstwo zrzeszające 227 członków, w tym producentów, przewoźników, firmy konsultingowe, uniwersytety, ośrodki badawcze i edukacyjne. Skoncentrowany na rozwoju węzłów multimodalnych w województwie pomorskim i ich powiązaniach z międzynarodowymi korytarzami transportowymi. Wspiera rozwój innowacyjnych technologii, produktów i usług w logistyce i transporcie, kładąc duży nacisk na ich ekologiczne aspekty. Zapewnia szeroki zakres działań wspierających, od doradztwa biznesowego, specjalistycznych szkoleń po krajowe i międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe. Obecnie prowadzi szereg projektów internacjonalizacyjnych umożliwiających firmom, małym i dużym, udział we wszelkiego rodzaju wydarzeniach, od misji gospodarczych po największe i najważniejsze targi na świecie, po znacznie niższych kosztach. Nasze motto: Miarą kreatywności ludzi jest ich gotowość do współpracy.

EN

“North-South” Logistics and Transport Cluster is a grassroots initiative of Pomeranian business. Founded in 2012, National Key Cluster since 2016, NSLT Cluster is an innovation-oriented partnership with 227 members, including manufacturers, transport operators, consulting firms, universities, research and education centres. Focused on the development of multimodal hubs in Pomeranian Voivodship and their connections with the international transport corridors. Supports development of innovative technologies, products and services in logistics and transport with great emphasis on their environmentally friendly aspects. Provides wide range of support activities from business consulting, specialized training to national and international R&D projects. Currently running a number of internationalization projects allowing firms, small and big, to participate in all types of events, from economic missions to the world’s biggest and most important trade shows, at significantly lower cost. Our motto: The measurement of people’s creativity is their readiness for cooperation